Kwaliteit

Visitatie voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan vakgroepvisitatie kunnen deelnemen: SOz-visitatie
 

Visitatietraject SOz

De SOz-visitatie bestaat net als de vakgroepvisitatie uit een cyclisch proces dat elke vijf jaar wordt doorlopen. Deelnemers aan een SOz-visitatie komen in een ad hoc samengestelde groep van maximaal 11 personen twee keer bijeen met een tussenliggende periode van zes weken. 

Visitatie is een vorm van intercollegiale toetsing van het professioneel functioneren van specialisten ouderengeneeskunde. Dit gebeurt op basis van kwaliteitsitems gerelateerd aan professionele standaarden zoals het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde, richtlijnen, handreikingen en relevante wet- en regelgeving. De visitatiecommissie houdt de SOz deelnemers een spiegel voor over hoe de deelnemers zich met hun werkomgeving verhouden tot de professionele standaard. Hoe opener de SOz deelnemers zich openstellen, hoe bruikbaarder de uitkomsten.

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst wordt de deelnemers gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen via het systeem dat voor visitatie wordt gebruikt. Daarnaast vragen de deelnemers feedback uit aan samenwerkingspartners met oog op 360-graden feedback en maken zij een concept verbeterplan. De deelnemers ontvangen hiervoor 12 weken voor de eerste bijeenkomst inlogcodes. Dat moment is de formele startdatum van de SOz-visitatie, niet de datum van de eerste bijeenkomst.

Ben je lid van Verenso? Dan bedragen de kosten van SOz-visitatie in 2023 € 1.610,90 incl. BTW per deelnemende specialist ouderengeneeskunde. Voor niet Verenso-leden is het bedrag vastgesteld op € 1.676,44 incl. BTW per deelnemer. 

2023 - 2024
Voor 2023 en 2024 zijn er geen mogelijkheden  meer om je aan te melden. 

Hieronder kun je je aanmelden voor een SOz-visitatie in 2025. Stuur het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier naar kwaliteit@verenso.nl.

2025

Zie ook: Algemene voorwaarden voor deelname aan SOz-visitatie 

Betaling

Betaling 2025 kan pas na december 2024. De betaalmodule wordt dan opengezet.


Waarom biedt Verenso de SOz-visitatie?

Alle specialisten ouderengeneeskunde, ongeacht hun werkplek of eventuele aandachtsgebied, moeten bij herregistratie na 1 januari 2020 aantonen dat ze in de vijf jaar voorafgaand hebben deelgenomen aan externe kwaliteitsevaluatie. Verenso heeft met de vakgroepvisitatie voor een groot deel van de specialisten ouderengeneeskunde een passend aanbod gemaakt om aan deze eis te voldoen. Een kleine groep van specialisten ouderengeneeskunde kan niet aan deze vakgroepvisitatie deelnemen en kiest daarvoor een SOz-visitatie. 

Voor wie is deze vorm van visitatie?

Voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan een vakgroepvisitatie kunnen deelnemen:

  • omdat ze werken als ZZP en niet bij een vakgroep horen;
  • omdat ze wel in loondienst zijn bij een zorginstelling maar niet op het moment dat daar een kleine vakgroepvisitatie plaatsvindt;
  • omdat ze werken in een werkomgeving met minder dan drie specialisten ouderengeneeskunde (bijvoorbeeld ziekenhuis, hospice e.d.).

Het heeft de voorkeur dat een specialist ouderengeneeskunde, als dat enigzins mogelijk is, aansluit bij de visitatie van de vakgroep waar men werkzaam is. Als dat niet kan, is er de mogelijkheid van de SOz-visitatie. 

Het is raadzaam om de deelname aan SOz-visitatie en EIF niet tegelijkertijd te plannen. Zorg voor spreiding binnen de herregistratietermijn (niet alles in het laatste jaar). Dit zorgt voor meer verdieping en het voorkomt dat een specialist ouderengeneeskunde twee keer in een korte periode op basis van verschillende vragenlijsten feedback aan samenwerkingspartners moet uitvragen.  

Verenso heeft met deze variant op de vakgroepvisitatie als doel:  
  • Een specifieke groep van artsen te ondersteunen bij het voldoen aan de (her)registratie eisen.
  • Deelnemers op basis van systematische feedback in een veilige omgeving inzicht te geven in sterke en verbeterpunten ten aanzien van de hele breedte van het vak.
  • Deelnemers te inspireren om aan de slag te gaan met hieruit voortvloeiende verbeterpunten.
  • De inspanningsverplichting, de werkvorm, de kosten en te behalen accreditatiepunten zoveel mogelijk gelijk te houden als aan de vakgroepvisitatie.  

Zie ook de factsheet.