Evaluatie van het individueel functioneren (EIF)

Vanaf januari 2020 geldt als eis voor herregistratie dat u in de vijf jaar voorafgaand aan uw herregistratie kunt aantonen dat u deelneemt aan de Evaluatie Individueel Functioneren.

EIF is een systeem dat regelmatige evaluatie van het individueel functioneren beoogt. EIF is een eis naast de uren-eis, de eis voor deskundigheidsbevordering en de eis van externe kwaliteitsevaluatie (visitatie). EIF houdt een jaarlijkse zelfevaluatie in, uitmondend in een Persoonlijk Ontwikkelplan, dat u eens per vijf jaar aanvult met een 360 graden feedback en een gesprek met een coach. Na afloop van de vijfjarige cyclus informeert u uw leidinggevende dat u heeft voldaan aan het POP-gesprek conform de eisen van EIF. Of en met wie u de inhoud van uw POP deelt, is aan u zelf.

Zie hier de factsheet over EIF bij Verenso.  


Het Verenso EIF-model biedt u:
 • Een snelle doorloop van de procedure waarin u een zelfevaluatie uitvoert, feedback uitvraagt, een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP)  maakt en een gesprek voert met een coach.
 • Een kwalitatief hoogwaardig en geaccrediteerd proces van EIF waarmee u voldoet aan de eisen voor herregistratie zonder extra onderdelen.
 • Keuze uit meer dan vijftig coaches die gewend zijn om artsen te coachen en geschoold zijn in het werkveld van de specialist ouderengeneeskunde en de methodiek van EIF.
 • Een online tool voor het uitvoeren van de zelfevaluatie, het uitvragen van feedback en het maken van een Persoonlijk OntwikkelPlan.
 • Een beveiligd systeem om de door u gekozen coach toegang te geven tot uw evaluatiegegevens en POP.
 • Een inspirerende manier om inzicht te krijgen in uw sterke punten en ontwikkelpunten.
Aanmelden voor EIF

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor EIF. De kosten bedragen voor Verenso-leden € 105,68 incl. BTW, voor niet Verenso-leden bedragen de kosten € 211,37 incl. BTW. Na aanmelding en betaling ontvangt u een inlogcode voor het softwareprogramma Exata waar de vragenlijst voor zelfevaluatie en vragenlijsten voor feedbackgevers en een format voor een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) beschikbaar zijn. Klik hier voor de gebruikershandleiding en invulinstructies.

Aanmelden Verenso-lid                             Aanmelden niet-Verenso-lid

 
Note: uw lidmaatschapsnummer is gelijk aan uw KNMG-lidmaatschapsnummer.

De commissie Geneeskundig Specialismen (CGS), stelt met de nieuwe eisen voor herregistratie als doel “de kwaliteit van zorg te  bevorderen, voor zover deze beïnvloedt wordt door de deskundigheid en het individueel en in groepsverband functioneren van de specialist”

Het CGS introduceert met deze eisen een terugkerende cyclische evaluatie van het individueel functioneren en een externe kwaliteitsevaluatie (visitatie) van de groep waartoe de desbetreffende specialist behoort. (Bron: Besluit herregistratie Specialisten van 9 september 2015).

Vanaf 2020 is het de bedoeling dat u jaarlijks een zelfevaluatie uitvoert, uitmondend in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Er worden geen nadere eisen gesteld aan de wijze waarop de zelfevaluatie plaats vindt. Doel is te reflecteren op uw functioneren en het POP steeds bij te stellen.

De vijfjaarlijkse cyclus houdt in dat u in de vijf jaar voorafgaand aan uw herregistratie de zelfevaluatie uitbreidt met een 360 graden feedback en een gesprek met een coach volgens een geaccrediteerd model.  

Uitgangspunten bij EIF zijn voor Verenso:

 • een zo licht mogelijk model (niet meer dan dat volgens de eisen noodzakelijk is);
 • een zinvol model (het levert op wat u erin gestopt heeft);
 • een kwalitatief hoogstaand model (tot uiting komend in het door Verenso ontwikkelde model voor de vijfjaarlijkse cyclus en de kwaliteit van de coach).

Het model, dat samen met leden en met goedkeuring van het bestuur van Stichting Kwaliteit en het bestuur van Verenso is ontwikkeld, is geaccrediteerd voor vijf punten.

Vanaf 2020 dient u jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren, wat resulteert in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Er worden geen nadere eisen gesteld aan de wijze waarop u de zelfevaluatie uitvoert. Doel is te reflecteren op uw functioneren en het POP steeds bij te stellen. Download hier een format voor een POP. U kunt ook een ander format gebruiken. Zorg dat de jaarlijkse wijzigingen zichtbaar blijven. Uw POP gebruikt u ook voor de vijfjaarlijkse cyclus

Eens per vijf jaar meldt u zich aan bij Verenso of een andere geaccrediteerde aanbieder van EIF voor specialisten ouderengeneeskunde.

Na aanmelding krijt u toegang tot de Verenso applicatie van het programma Exata. U reflecteert daarin via een vragenlijst op uw functioneren op de competenties uit het beroepsprofiel (Canmeds). U vraagt via Exata feedback van verschillende personen (waaronder een cliënt en/of zijn vertegenwoordiger) waarmee u als professional te maken heeft. De uitkomsten van de zelfevaluatie en de analyse van de 360 graden feedback verwerkt u in een concept POP waarvoor een format in Exata beschikbaar is (een eigen format uploaden kan ook). Dit alles bespreekt u met een  coach. Deze evalueert samen met u uw professioneel functioneren. Doel is te komen tot een verdieping van inzicht in uw ontwikkelingsperspectief. Daarna stelt u het POP bij. Over het feit dat het EIF gesprek heeft plaatsgevonden informeert u de vakgroep en de leiding dan wel het bestuur van de organisatie waar u werkzaam bent. Zie ook de factsheet over EIF. 

Verenso hecht belang aan de kwaliteit van het EIF gesprek. Daarom is gekozen om evaluatiegesprekken voor EIF te laten uitvoeren door coaches die verbonden zijn aan ‘Coaches voor Medici’ én die een korte scholing hebben gevolgd over de competenties en het werkveld van de specialist ouderengeneeskunde. Alleen deze coaches kunnen worden ingezet voor het EIF gesprek voor specialisten ouderengeneeskunde. Deze coaches zijn onafhankelijk, gecertificeerd en ervaren in het voeren van evaluatiegesprekken met huisartsen en andere medisch specialisten.

Vind een coach
U kiest zelf met welke van deze coaches u uw professioneel functioneren wilt evalueren. Zie daarvoor de website van Coaches voor Medici en zoek een coach onder de specialisatie: EIF voor specialisten ouderengeneeskunde. U klikt onder het tabblad specialisaties vervolgens ‘EIF voor SO’ aan.

Met de coach van uw keuze maakt u zelf afspraken over wanneer en waar u samen het evaluatiegesprek voert en tegen welk tarief ( er geldt een adviestarief van € 312,50 excl. BTW). Ook spreekt u af vanaf wanneer de coach uw gegevens kan inzien.  U meld vervolgens aan Verenso welke coach u heeft uitgekozen. Verenso koppelt de coach aan uw persoonlijke omgeving in Exata zodat de coach uw zelfevaluatie, de feedback en uw POP kan inzien.

Uw POP is een persoonlijk document dat u niet hoeft te delen met collega’s of uw leidinggevende. Volgens de RGS eis informeert u uw collega’s en de leiding dan wel het bestuur van de organisatie waar u werkzaam bent over het feit dat het EIF gesprek heeft plaatsgevonden. U hoeft daarbij geen mededelingen te doen over de inhoud van het EIF gesprek met de coach dan wel de inhoud van uw POP.

U betaalt voor EIF bij Verenso apart voor het gebruik van het softwareprogramma Exata en voor de coach:

Prijs Leden Verenso - exclusief BTW -

 • Gebruik vragenlijst, feedback en POP in Exata omgeving - € 88,00
 • Gesprek met de coach - € 312,50 (adviestarief)

Prijs Niet leden Verenso  - exclusief BTW -

 • Gebruik vragenlijst, feedback en POP in Exata omgeving - € 175,00
 • Gesprek met de coach  - € 312,50 (adviestarief)

 

U kunt aan de vijfjaarlijkse cyclus van EIF deelnemen in de twaalf maanden voorafgaand aan uw herregistratie. Is uw herregistratie in 2020? Neem dan deel aan EIF in 2019. Wilt u eerder dan twaalf maanden voorafgaand aan uw herregistratie deelnemen aan EIF? Neem dan contact op met Verenso via EIF@verenso.nl of telefoonnummer 030 2271910.

De doorlooptijd van de vijfjaarlijkse cyclus is ongeveer vijf weken. De cyclus begint met het zoeken van een coach en het plannen van een afspraak. Reken dan minimaal  vijf weken terug om de tijd te nemen voor het invullen van de zelfevaluatie-vragenlijst, het uitzetten van feedback vragenlijsten, het verwerken van de feedback en de uitkomsten van de zelfevaluatie en het omzetten in een concept POP. Houd er rekening mee dat u een en ander een paar dagen voor de afspraak met de coach gereed heeft zodat deze zich ook kan voorbereiden op het gesprek. Na afloop van het gesprek heeft u nog enige tijd nodig om uw POP bij te werken op basis van de uitkomsten van het gesprek met de coach. U en de coach dienen EIF af te ronden in Exata door daar digitaal een formulier te ondertekenen ter bevestiging dat het EIF gesprek heeft plaatsgevonden. Op grond van deze bevestiging komt er een melding in GAIA en ontvangt u vijf accreditatiepunten.