Evaluatie van het individueel functioneren (EIF)

 

Waarom EIF

Vanaf januari 2020 gelden als eisen voor herregistratie dat u in de vijf jaar voorafgaand aan uw herregistratie kunt aantonen dat u:

  • In voldoende mate en regelmatig uw beroep uitoefent: gemiddeld 16 uur per week gedurende vijf jaar;
  • Heeft deelgenomen aan voldoende geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten: 200 uur verdeeld over vijf jaar;
  • Externe kwaliteitsevaluatie, dat wil zeggen visitatie door de beroepsvereniging
  • Evaluatie Individueel Functioneren (EIF).

Doelstelling CGS

De commissie Geneeskundig Specialismen (CGS), stelt met deze eisen voor herregistratie als doel ‘de kwaliteit van zorg te bevorderen, voor zover deze beïnvloed wordt door de deskundigheid en het individueel en in groepsverband functioneren van de specialist’.

Het CGS introduceert met deze eisen een terugkerende cyclische evaluatie van het individueel functioneren en een externe kwaliteitsevaluatie (visitatie) van de groep waartoe de desbetreffende specialist behoort. (Bron: Besluit herregistratie Specialisten van 9 september 2015).

Verenso biedt specialisten ouderengeneeskunde tijdens de COVID19-crisis een aangepast (online) aanbod voor Evaluatie Individueel Functioneren (EIF) en visitatie. Ook kan bij een COVID-uitbraak waar u bij betrokken bent, worden overlegd of een EIF-gesprek of een visitatiedag op een ander moment kan plaatsvinden. Hiermee biedt Verenso altijd een mogelijkheid om uw EIF of visitatie af te ronden’

Uitgangspunt EIF bij Verenso

Het EIF-model, dat samen met leden is ontwikkeld, heeft als uitgangspunt dat het kwalitatief hoogstaand is en voor specialisten ouderengeneeskunde zeer waardevol doch niet te omvangrijk daar zij ook aan visitatie deelnemen. EIF bij Verenso biedt u een inspirerende manier om inzicht te krijgen in uw sterke- en ontwikkelpunten. Deelname aan EIF bij Verenso is geaccrediteerd voor vijf punten.

Zie hier de factsheet over EIF bij Verenso en het format POP voor EIF. 

Aanmelden EIF 2021

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor EIF. U betaalt bij Verenso apart voor het gebruik van het softwareprogramma Exata. De kosten hiervoor bedragen in 2021 voor Verenso-leden € 107,16 incl. BTW, voor niet Verenso-leden bedragen de kosten € 169,01 incl. BTW. Met de coach die aangesloten moet zijn bij Coaches van Medici maakt u zelf afspraken over het tarief van het gesprek (adviestarief € 325,00).

Na aanmelding en betaling voor het gebruik van Exata, ontvangt u een e-mail met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen. In het systeem staan vragenlijsten voor zelfevaluatie en vragenlijsten voor feedbackgevers voor u klaar. Ook een format voor een Persoonlijk ontwikkelplan (POP) is hier beschikbaar.

Klik hier voor de gebruikershandeling voor het gebruik van Exata. 

Aanmelden Verenso-lid                             Aanmelden niet-Verenso-lid

Note: wilt u s.v.p. bij de betaling aanvinken: iDeal SOz-Visitatie-EIF.  

 

Jaarlijkse cyclus
Voor elke specialist ouderengeneeskunde geldt dat de nieuwe herregistratie-eis om aan EIF te doen is ingegaan per januari 2020.

Het is de bedoeling dat u jaarlijks een zelfevaluatie doet waarbij u de zelfevaluatie relateert aan het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde. Hiervoor maakt u een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) dat u vervolgens jaarlijks bijstelt.

Vijfjaarlijkse cyclus
De vijfjaarlijkse cyclus houdt in dat u in de vijf jaar voorafgaand aan uw herregistratie de zelfevaluatie uitbreidt met een 360graden feedback en een gesprek aangaat met een coach, op basis van een geaccrediteerd model. Eens per vijf jaar meldt u zich aan bij Verenso of een andere geaccrediteerde aanbieder van EIF voor specialisten ouderengeneeskunde.

  • EIF-vragenlijst werkzaamheden en opleiding(en) specilaist ouderengeneeskunde (deze vragenlijst vindt u in Exata);
  • EIF-vragenlijst Zelfevaluatie beroepscompetenties specialist ouderengeneeskunde (deze vragenlijst vindt u in Exata);
  • Feedbackformulieren voor samenwerkingspartners; In Exata heeft u de mogelijkheid om feedbackformulieren uit te zetten naar de door u gekozen feedbackgevers. Ontvangen feedback kunt u in Exata geanonimiseerd lezen.
  • Een format voor een POP (Persoonlijk Ontwikkelplan); In Exata staat een format voor u klaar, u bent ook vrij om een eigen format te gebruiken. 
  • De website van Coaches voor medici, om uw coach uit te kiezen.

U reflecteert uw functioneren op de competenties uit het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde (Canmeds). U vraagt via Exata feedback aan vier van de vijf gedefinieerde groepen van samenwerkingspartners en patiënten (en hun vertegenwoordigers). Het is een eis dat u aan minimaal vier groepen samenwerkingspartners met daarin minimaal drie personen feedback uitvraagt.

De uitkomsten van de zelfevaluatie en de analyse van de 360graden feedback verwerkt u in een concept POP waarvoor een format in Exata beschikbaar is (een eigen format uploaden kan ook). Dit alles bespreekt u met een coach. Deze evalueert samen met u uw professioneel functioneren. Doel is te komen tot een verdieping van inzicht in uw ontwikkelingsperspectief. Na het gesprek met uw coach stelt u het POP bij. Over het feit dat het EIF-gesprek heeft plaatsgevonden informeert u de vakgroep en de leiding dan wel het bestuur van de organisatie waar u werkzaam bent.

Zie ook de factsheet over EIF. 

Verenso hecht belang aan de kwaliteit van het EIF-gesprek. Daarom is gekozen om evaluatiegesprekken voor EIF te laten uitvoeren door coaches die verbonden zijn aan ‘Coaches voor Medici’ én die een scholing hebben gevolgd over de competenties en het werkveld van de specialist ouderengeneeskunde. Alleen deze coaches kunnen worden ingezet voor het EIF-gesprek voor specialisten ouderengeneeskunde. Deze coaches zijn onafhankelijk, gecertificeerd en ervaren in het voeren van evaluatiegesprekken met specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en andere medisch specialisten.

U kiest zelf met welke van deze coaches u uw professioneel functioneren wilt evalueren. Zie daarvoor de website van Coaches voor Medici en zoek een coach onder de specialisatie: EIF voor SO: https://coachesvoormedici.nl/eif-voor-so/

Met de coach van uw keuze maakt u zelf afspraken over waar en wanneer u samen het evaluatiegesprek voert en tegen welk tarief (er geldt een adviestarief van € 312,50). Ook spreekt u af vanaf wanneer de coach uw gegevens in Exata kan inzien, zodat de coach zich ook goed kan voorbereiden op het gesprek. Hoe u deze koppeling maakt, kunt u teruglezen in de handleiding EIF voor specialisten ouderengeneeskunde.

Uw POP is een persoonlijk document dat u niet hoeft te delen met collega’s of uw leidinggevende. Volgens de RGS-eis informeert u uw collega’s en de leiding dan wel het bestuur van de organisatie waar u werkzaam bent over het feit dat het EIF-gesprek heeft plaatsgevonden. U hoeft daarbij geen mededelingen te doen over de inhoud van het EIF-gesprek met de coach dan wel de inhoud van uw POP.   

De doorlooptijd van de vijfjaarlijkse cyclus is ongeveer zes weken. De cyclus begint met het aanmelden voor EIF via de website van Verenso. Daarna gaat u op zoek naar een coach, en plant een afspraak in. Neem minimaal zes weken de tijd voor het invullen van de zelfevaluatie-vragenlijsten, het uitzetten van feedback vragenlijsten, het verwerken van de feedback en de uitkomsten van de zelfevaluatie en het omzetten van deze informatie in een concept POP. Houd er rekening mee dat u een en ander een paar dagen voor de afspraak met de coach gereed heeft zodat deze zich ook kan voorbereiden op het gesprek. Na afloop van het gesprek heeft u nog tijd nodig om uw POP bij te werken op basis van de uitkomsten van het gesprek met de coach.

Ter afronding van het EIF-traject moeten zowel de coach als u een digitale handtekening zetten in Exata. Na het zetten van beide (digitale) handtekeningen worden er vijf accreditatiepunten toegekend in PE-online.
Hoe u deze handtekeningen zet, kunt u teruglezen in de handleiding EIF voor Exata.

U bent als specialist ouderengeneeskunde vrij om een EIF-traject te volgen via een andere aanbieder dan Verenso. Voor uw herregistratie is het echter conform de eisen voor herregistratie van CGS verplicht om aan de eis van Evaluatie Individueel Functioneren te voldoen via een door de eigen wetenschappelijke verenging geaccrediteerd systeem. Als specialist ouderengeneeskunde is het aan te bevelen om u ervan te vergewissen of het systeem van een andere aanbieder inderdaad geaccrediteerd is. Als dat namelijk niet zo is voldoet uw EIF niet aan de eis voor herregistratie.