Visitatie voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan vakgroepvisitatie kunnen deelnemen: SOz-visitatie
 

Visitatietraject SOz

Het aanbod dat samen met leden en met goedkeuring van het bestuur van Verenso is ontwikkeld bestaat uit een cyclisch proces dat elke vijf jaar wordt doorlopen. Deelnemers aan SOz komen in een ad hoc samengestelde groep van zes tot twaalf personen twee keer bijeen op het bureau van Verenso in Utrecht met een tussenliggende periode van zes weken. U vult thuis een vragenlijst in en vraagt aan samenwerkingspartners feedback op grond waarvan u een concept verbeterplan maakt. Dat alles bespreekt u met elkaar in de groep om het verbeterplan meer toe te spitsen of aan te vullen. In de tweede bijeenkomst melden deelnemers aan elkaar wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn bij het realiseren van verbeterdoelen.

Bent u lid van Verenso? Dan bedragen de kosten van SOz-visitatie in 2021 € 1.256,19 excl. btw per deelnemende specialist ouderengeneeskunde.  Voor niet Verenso-leden is het bedrag vastgesteld op € 1.307,30 excl. btw per deelnemer. 

Voorinschrijving SOz-visitaties 2022 geopend

De voorinschrijving voor SOz-visitaties in 2022 is geopend. Wilt u in 2022 deelnemen, dan kunt u een e-mail sturen naar visitatie@verenso.nl waarin u kenbaar maakt interesse te hebben in deelname en voor welke dagen. Wanneer de nieuwe tarieven voor 2022 bekend zijn, ontvangt u een e-mail van waarin u zich dan daadwerkelijk kunt gaan aanmelden. De volgende data zijn beschikbaar:

  • 19 april en 31 mei 2022 (14.00-18.00 uur te Utrecht)
  • 16 mei en 27 juni 2022 (14.00-18.00 uur te Utrecht) 
  • 6 oktober en 17 november 2022 (14.00-18.00 uur te Utrecht)

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst wordt de deelnemers gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen via het systeem dat voor visitatie wordt gebruikt. Daarnaast vragen de deelnemers feedback uit aan samenwerkingspartners met oog op 360-graden feedback en maken zij een concept verbeterplan. De deelnemers ontvangen hiervoor 12 weken voor de eerste bijeenkomst inlogcodes. Dat moment is de formele startdatum van de SOz visitatie, niet de datum van de eerste bijeenkomst.

Waarom biedt Verenso de SOz-visitatie?

Alle specialisten ouderengeneeskunde, ongeacht hun werkplek of eventuele aandachtsgebied, moeten bij herregistratie na 1 januari 2020 aantonen dat ze in de vijf jaar voorafgaand hebben deelgenomen aan externe kwaliteitsevaluatie. Verenso heeft met de vakgroepvisitatie voor een groot deel van de specialisten ouderengeneeskunde een passend aanbod gemaakt om aan deze eis te voldoen. Een kleine groep van specialisten ouderengeneeskunde kan niet aan deze vakgroepvisitatie deelnemen en kiest daarvoor een SOz-visitatie. 

Voor wie is deze vorm van visitatie?

Voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan een vakgroepvisitatie kunnen deelnemen:

  • omdat ze werken als ZZP en niet bij een vakgroep horen;
  • omdat ze wel in loondienst zijn bij een zorginstelling maar niet op het moment dat daar een kleine vakgroepvisitatie plaatsvindt;
  • omdat ze werken in een werkomgeving met minder dan 3 specialisten ouderengeneeskunde (bijvoorbeeld ziekenhuis, hospice e.d.).

Het heeft de voorkeur dat een specialist ouderengeneeskunde, als dat enigzins mogelijk is, aansluit bij de visitatie van de vakgroep waar men werkzaam is. Als dat niet kan, is er de mogelijkheid van de SOz-visitatie. Bij twijfel is het aan het bureau van Verenso om te bepalen of een specialist ouderengeneeskunde aan deze vorm van visitatie kan deelnemen.

Verenso heeft met deze variant op de vakgroepvisitatie als doel:  
  • Een specifieke groep van artsen te ondersteunen bij het voldoen aan de (her)registratie eisen.
  • Een groep en individuele arts op basis van systematische feedback in een veilige omgeving inzicht te geven in sterke en verbeterpunten ten aanzien van de hele breedte van het vak.
  • Deelnemers te inspireren om aan de slag te gaan met hieruit voortvloeiende verbeterpunten.
  • De inspanningsverplichting, de werkvorm, de kosten en te behalen accreditatiepunten zoveel mogelijk gelijk te houden als aan de vakgroepvisitatie.  

Zie ook de factsheet.