Thema's en projecten

Handreiking Financiering palliatieve zorg 2022

Graag maken wij u attent op de handreiking Financiering palliatieve zorg 2022. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve terminale unit. Deze handreiking is een aanpassing op de handreiking Financiering palliatieve zorg 2021.  De handreikingen zijn ook te vinden op Palliaweb van het IKNL.

Belangrijke onderdelen uit de handreiking zijn: wanneer de patiënt terminaal is en behoefte heeft aan intensieve palliatieve zorg, bestaat de mogelijkheid om een pakket 10 VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg te declareren. Hiervoor dienen aan bepaalde criteria te worden voldaan maar er hoeft geen indicatie meer aangevraagd te worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De verklaring van de behandelend arts volstaat. Belangrijk knelpunt dat wordt aangegeven voor de eerste lijn is dat het integrale tarief voor de wijkverpleging onbedoeld heeft geleid tot onvoldoende ruimte voor de (vroege) inzet van specialistische ondersteuning. Gepleit wordt bekostiging van specialistische ondersteuning voor PaTz; (vroege) inzet gespecialiseerde verpleegkundige zorg en (vroege) inzet van in palliatieve zorg kaderopgeleide specialisten ouderengeneeskunde.

Wijzigingen 2022

In de handreiking 2022 is het ‘experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging’ toegevoegd. Per 1 januari 2022 kan in de wijkverpleging gestart worden met het registreren van cliëntprofielen als basis voor bekostiging. De palliatieve zorg maakt onderdeel uit van de verschillende cliëntprofielen. Voor de palliatief terminale zorg zijn twee aparte cliëntprofielen vastgesteld. Doorgevoerde wijzigingen in de bekostiging zijn afgestemd met het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

Nieuwsberichten